Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.medycynaestetyczna24.waw.pl

 §1 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy OrganicSeries oferowanych w sklepie internetowym www.medycynaestetyczna24.waw.pl/sklep.
 2. Właścicielem sklepu internetowego, zwanego dalej: „Sklepem”, jest „Medycyna Estetyczna dr Ertuganow Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Popularnej 19 lok. 2, 02-473 Warszawa, NIP 522 301 70 46, email: kontakt@medycynaestetyczna24.waw.pl, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Sklepu.
 3. Sprzedaż kosmetyków odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej: „Przedsiębiorcą” lub zamawiającym będącym osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanym dalej: „Konsumentem”, a Sklepem.

 §2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze   zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.medycynaestetyczna24.waw.pl/sklep
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.medycynaestetyczna24.waw.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§3 Zamówienia

 1. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.medycynaestetyczna24.waw.pl/sklep
 2. Klient podczas całego procesu zamówienia dokonuje wyboru towaru(ów), sposobu dostawy oraz form płatności.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności oraz wysłanie towaru.
 4. Zamówienia drogą internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę.
 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym towarze
 6. Jeśli czas ten miałby się z jakichkolwiek przyczyn wydłużyć Klient zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 7. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub faktury VAT.

§4 Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili przyjęcia zamówienia do wysłania towaru wybraną przez Klienta formą dostawy).
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

§5 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupione w naszym sklepie towary:
  – przelew bankowy: wówczas towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie,
  – Płatność online (przelew natychmiastowy). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  – płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą.

 §6 Możliwość dokonania zmian w zamówieniu

 1. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać jego realizację do momentu wysłania towaru.
 2. Klient może dokonać powyższych zmian poprzez kontakt telefoniczny na numer 501 101 901, +48 22 241 19 94 lub drogą elektroniczną:marketing@medycynaestetyczna24.waw.pl

 §7 Ceny towarów w sklepie

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w sklepie są w złotych polskich  brutto(zawierają podatek VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Zamówienia dokonywane w naszym sklepie są realizowane na terytorium Polski, zagraniczne przesyłki są ustalane indywidualnie.

 §8 Zwroty i reklamacje

 1. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres e-mailowy kontakt@medycynaestetyczna24.waw.pl bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
 2. W zawiadomieniu o którym mowa w punkcie poprzednim należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności oraz żądanie zwrotu bądź wymiany Towaru.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu: ul. Popularna 19 lok. 2, 02-473 Warszawa
 5. Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.
 6. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:
  – towar posiada wady fabryczne,
  – towar otrzymany jest niezgodny z zamówionym.

§9 Postanowienia ogólne

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Wszystkie nazwy są własnością producentów.
 4. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 01.07.2015.
 5. Sklep www.medycynaestetyczna24.waw.pl/sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  §10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie     przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą      elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.